Tasnif dışı

Tecavüzün Münferit Bir Olay Olarak Çerçevelenmesi – Yazılı Basında Pippa Bacca Haberleri

Kadına yönelik şiddet ve tecavüzün medyada nasıl konu edildiği sorusunda yanıt arayan çalışmaların vardığı genel sonuç, medyanın bu haberler aracılığıyla toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten bir işlev gördüğü yönündedir. Bu çalışma da cinsel şiddet ve tecavüze ilişkin ataerkil anlatının Türkiye’de basın aracılığıyla hangi biçimlerde dolaşıma sokulduğunu anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve yerel yazılı […]

Tasnif dışı

Sokrates’in Ebeliği: Eril Felsefe – Dişil Ebelik Üzerine Düşünceler

Bu makalede, Sokrates ” in kendi felsefe yöntemini tarifinden –akıl ebeliğinden-hareketle, Antik Yunan ” da felsefe ve ebelik gibi iki önemli emek alanını karşılaştırarak, cinsiyetçi işbölümünün ipuçlarını yakalamak amaçlanmıştır. Gösterilmeye çalışıldığı gibi, cinsiyetçi işbölümü toplumsal ilişkilerin basitçe teknik ve yansız bir uğrağı değildir; tersine kadınlarla erkekler arasında bir mücadele alanını işaret eder. Cinsiyetçi işbölümü, her […]

Tasnif dışı

Kapital’de Kadın Emeği: Sanayi ÜretimindenToplumun Yeniden Üretimine

Kadın emeği ve kadın işçilerin koşularını incelemek Marx’ın Kapital’deki amaçlarından biri değildi. Yıllar sonra Wagner Üzerine Notlar’da atölyeler ve fabrikalarda meta ürerimi süreçlerinde ücretli emek olarak ele aldı. Bu makalede Marx’ın kadınların toplumun yeniden üretimindeki emek sürecine ilişkin nasıl b ir tasavvur geliştirdiği izlenmeye çalışılmıştır.

Tasnif dışı

Milliyetçilik, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisini Nefes Filmi Üzerinden Okumak

Bu çalışmada milliyetçilik ve militarizmin egemen toplumsal cinsiyet normlarıyla olan karşılıklı ilişkisi üzerine kuramsal yaklaşımlardan hareketle Nefes: Vatan Sağolsun filmindeki kadınlık ve erkeklik temsilleri incelenmiştir. Film, militarist ve milliyetçi örüntülerin egemen kadınlık ve erkeklik kategorilerinden ne ölçüde beslendiği, bu kategorileri yeniden üretip üretmediği yönündeki sorular ışığında bir analize tabi tutulmuştur. Nihayetinde filmin milliyetçilik ve militarizmin […]

Tasnif dışı

Hak Haberciliğinde Temel Bir Uğrak: Kadın Odaklı Habercilik ve JİNHA Örneği

Bu çalışmada, iletişim alanındaki hak haberciliğine dair kuramsal altyapıdan hareketle, kadın odaklı habercilik bağlamında Türkiye’nin ilk ve tek örneği olan Jin Haber Ajansı (JİNHA) konu edilecektir. Çalışmanın temel amacı, kadın odaklı habercilik ve feminist medya çalışmalarıyla ilgili kuramsal katkıların, pratikteki görünümünün nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiğine dair JİNHA örneğinde cisimleşen temel özellikleri açığa çıkarmaktır.

Tasnif dışı

Üniversitenin Olağanüstü Hâli: Akademik Ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme

Raporda akademik ortamın tahribatı ağırlıklı olarak, Barış İçin Akademisyenler (BAK) vakasının başladığı 11 Ocak 2016 ile ülke çapındaki olağanüstü hâlin (fiilen değilse de) resmen sona erdiği 19 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki yaklaşık 2,5 yıllık tarih aralığında incelenmiştir. Çalışma bu süre içinde akademinin tahribatı sürecinde yapılanları belgeleyerek kayıt altına almayı ve kavramsallaştırılarak tahlil etmeyi amaçlamıştır.

Tasnif dışı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ocak 2018-Aralık 2019 Kadın Dayanışma Merkezi Deneyimimiz

Rapor 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kadın danışma merkezine başvuran kadınların erkek şiddetiyle mücadele deneyimlerini temel alarak Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulmuş mevcut mekanizmanın eksikliklerini, kadınların gerçek ihtiyaçlarını ve varsa iyi uygulama örneklerini bulmak için baz alınabilecek, sahadan gelen veriyi aktarmayı amaçlamaktadır.

Tasnif dışı

Free to Think 2020 Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project

SAR’ın “düşünmek için özgür” mottosuyla hazırladığı kitaplaşmış raporda akademisyenlere, öğrencilere, üniversite çalışan ve bileşenlerine yönelik saldırıların içerdiği paternin kayıt altına alınması amaçlanmıştır.

Tasnif dışı

Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı? Sempozyum Bildirileri

Kitapta Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 3-7 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru: Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı?” başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan bildiriler toplanmıştır. Sempozyumda yeni strateji ve modelleri tartışmak ve insan hakları gündemindeki sorunlar için hak savunucularının, akademisyenlerin, sivil toplum gönüllülerinin ve en genelde sivil toplum bileşenlerinin bir araya […]

Tasnif dışı

Advancing the Human Rights and Inclusion of LGBTI People: A Handbook for Parliamentarians

Bu el kitabı parlamenterlerin 2030 hedeflerine ulaşmak için LGBTI insanlarını geride bırakmamak için kullanılacakları çeşitli araç, strateji ve yöntemleri içerir. 2017 yıllında hazırlanmış olan eser bir yandan o günün yapısını aktarırken bir yandan da içinden geçtiğimiz dönemin hedefler doğrultusunda yorumlanmasını sağlamaktadır.