Tasnif dışı

OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu

Bu rapor Haziran-Aralık 2018 döneminde Türkiye’de, bölgesel dağılım da dikkate alınarak belirlenen 13 ilde, akademisyen ve yüksek lisans-doktora öğrencileriyle gerçekleştirilen 422 yüz yüze anket ve 30 yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmenin sonuçlarını içermektedir. Araştırma 21 Temmuz 2016 ile 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye’de iki yıl süreyle devam eden Olağanüstü Hal Yönetiminin akademik özgürlükler üzerindeki etkisini […]

Tasnif dışı

Hizmet sektöründe duygusal emek ve toplumsal cinsiyet

Hizmet sektörü Türkiye’de son dönemde kadın istihdamının en hızlı yükseldiği sektörlerin başında gelmektedir. Hizmet sektöründeki işler, müşteriyle yüz yüze ilişkiye dayanan işlerdir; çalışanın sosyal beceri düzeyinin ve duygusal emek donanımının müşteri talebini karşılama kapasitesi ve satışları artırma hedefine dönük olarak bu donanımın kurumsal/sektörel düzeyde inşa süreci, toplumsal cinsiyet açısından oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu makalede, ilk […]

Tasnif dışı

Erkeklik Krizi ve Nefret: İncel Devrimi Çağında Feminizm

İçinden geçtğimiz dönemde yükselen ırkçı, neo-nazi, göçmen karşıtı dalganın içinde feminizm de yer almaktadır. Bir açıdan feminizm, LGBTI+savunucuları ve azınlık hakları ile birlikte, alt-right aktivistlerin kültürel Marksizm ve politik doğruculuk (PC) olarak adlandırdıkları söylemin baş aktörlerinden birisi olarak hedefe alınmaktadır. Bu yazıda erkeklik krizi ve nefret ilişkisine odaklanılmıştır.

Tasnif dışı

Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası: “Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme

Ataerki kavramının kökeni onyedinci yüzyılda Hobbes, Filmer ve Locke gibi siyaset bilimci düşünürlere uzanır. Sonraki dönemlerde Smith, Marx, Engels eski aile biçimlerini ya da eski üretim tarzlarını ifade etmek için kavrama başvurmuştur. Sosyoloji alanında Weber eski otorite biçimlerini tanımlamak üzere ataerkiyi kullanmıştır. Feministler “ataerki” kavramını, erkek egemenliğini adlandırmak üzere yeniden inşa etmiştir. Bununla birlikte farklı […]

Tasnif dışı

Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980’lerden 2000’lere

Bu çalışmada kadın emeğinin günümüz kapitalist toplumunda çok yönlü bir işlev taşıdığı ve kadınların ekonomik rolünü aile ve toplum içindeki yüklerinden ayrı düşünmenin olanaksız olduğu kabulü üzerinden kadınların “ücretsiz bakım emeği” sağlayıcısı olarak konumlanışları incelenmiştir.